⚠️ Selepas bertahun-tahun menyokong bujang, Hawaya akan dihentikan pada 15 Februari 2023. Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang penutupan ini, sila baca Soalan Lazim kami. ⚠️

Syarat Perkhidmatan Laman Web Hawaya

KEMASKINI TERAKHIR: [TARIKH]

Syarat Perkhidmatan ini membentuk perjanjian yang mengikat antara Harmonica IT, Inc. ("Hawaya", "kami" atau "kami") dan anda mengenai penggunaan https://www.hawaya.com/ ("Tapak") oleh anda. Dengan melawati Tapak, anda menerima Syarat Penggunaan ini. Jika anda tidak mahu terikat dengan syarat penggunaan ini, jangan gunakan tapak tersebut.

Syarat penggunaan ini tidak digunakan untuk penggunaan aplikasi mudah alih "Hawaya". Kami merujuk anda kepada Syarat Penggunaan Aplikasi, untuk syarat yang terpakai untuk penggunaan aplikasi mudah alih tersebut.

1. Pemilikan hak harta intelek

"Hak Harta Intelek" bermaksud semua paten, tanda dagangan, tanda perkhidmatan, hak cipta, hak pangkalan data, tanda perkhidmatan, nama dagangan, hak reka bentuk, pengetahuan, maklumat sulit serta "l 'Penampilan' Tapak dan pemilikan serupa di seluruh dunia, sama ada berdaftar atau tidak. Ahli gabungan termasuk entiti yang mengawal, dikawal oleh atau di bawah kawalan bersama dengan Hawaya. Semua hak, tajuk dan kepentingan dalam hak harta intelek dalam tapak, termasuk, tanpa had, data, perisian, reka bentuk, teks, imej, gambar, ilustrasi, klip bunyi, klip video, penyelamat skrin, ilustrasi, bahan grafik atau bahan lain ( “Bahan”) adalah hak milik Hawaya dan / atau Ahli Gabungannya dan / atau pemilik lain masing-masing dan dilindungi oleh undang-undang Amerika Syarikat dan undang-undang asing mengenai hak harta intelek. Jika anda menggunakan mana-mana Bahan, anda mesti mengekalkan semua notis hak cipta dan hak harta intelek lain yang terkandung dalam Bahan tersebut.

Hawaya memberi anda lesen terhad dan bukan eksklusif untuk mengakses dan melihat Kandungan di Tapak untuk kegunaan peribadi anda dan untuk tujuan bukan komersial sahaja. Lesen ini adalah peribadi kepada anda dan tidak boleh diberikan atau disublesenkan kepada orang lain. Kecuali dengan kebenaran bertulis nyata Hawaya, anda tidak akan menyalin, mengubah suai, mencipta karya terbitan, memaparkan, mempersembahkan, menerbitkan, mengedar, menyiarkan, menyiarkan, mengeluarkan semula, mengedar semula, mengedar kepada mana-mana pihak ketiga (termasuk, tanpa had, paparan dan pengedaran Bahan melalui tapak web pihak ketiga), menjual, menyewa, meminjamkan, mensublesenkan, menyahkompilasi, kejuruteraan terbalik, membuka mana-mana Bahan dan/atau sebahagian atau semua Tapak. Anda juga tidak akan mengambil sebarang tindakan untuk menggodam, mengganggu atau merosakkan Laman. Semua hak yang tidak diberikan secara nyata oleh Hawaya adalah terpelihara.

2. Kerahsiaan

Hawaya percaya dalam melindungi privasi anda. Sila klik di sini untuk menyemak dasar privasi semasa kami, yang turut mengawal penggunaan tapak anda, untuk memahami amalan kami.

3. Penyerahan

Anda boleh mengemukakan pertanyaan atau komen kepada Hawaya melalui borang hubungan di Laman. Jangan serahkan maklumat yang akan dianggap sebagai hak milik dan sulit. Hawaya tidak bertanggungjawab untuk menyemak sebarang Penyerahan Kandungan. Setakat anda menyerahkan idea atau ulasan kepada Hawaya, anda memberikan Hawaya hak dan lesen tanpa royalti yang berkekalan, di seluruh dunia, untuk menggunakan kandungan tersebut untuk tujuan perniagaan Hawaya yang sah.

4. Penamatan kerana melanggar

Hawaya berhak untuk menamatkan penggunaan laman web anda dan menyekat semua penggunaan anda pada masa hadapan jika kami percaya anda telah melanggar mana-mana syarat penggunaan ini atau jika anda telah melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkaitan.

5. Pengisytiharan dan jaminan; Pampasan

Anda menyatakan dan menjamin bahawa anda mempunyai hak dan kuasa untuk memasuki Syarat Perkhidmatan ini dan dengan berbuat demikian anda tidak akan melanggar mana-mana undang-undang atau melanggar sebarang kewajipan kepada mana-mana pihak ketiga. Anda akan menanggung rugi, mempertahankan dan tidak memudaratkan Hawaya dan sekutunya, pengarah, pegawai, pekerja dan ejen kami, daripada dan terhadap sebarang kerugian langsung, tidak langsung, tidak sengaja, khas, berbangkit atau teladan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kehilangan keuntungan, muhibah, penggunaan, data atau sebarang kerugian tidak ketara), denda, penalti, yuran guaman, ganjaran dan kerosakan akibat atau berkaitan dengan (i) aktiviti anda di Laman ini; (ii) sebarang pelanggaran yang disyaki atau sebenar oleh anda terhadap mana-mana syarat Syarat Perkhidmatan ini; dan (iii) sebarang tuntutan pihak ketiga. Hawaya berhak untuk mengambil alih, atas perbelanjaannya sendiri, pembelaan dan kawalan eksklusif terhadap sebarang perkara tertakluk kepada tanggung rugi penuh anda dan, oleh itu, anda bersetuju untuk bekerjasama sepenuhnya dengan Hawaya dalam mempertahankan sebarang tuntutan atau tindakan yang berpotensi.

6. Penafian dan Had Liabiliti

HAWAYA BERHAK UNTUK MENGUBAH SUAI LAMAN INI. ANDA BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENYEDIAKAN AKSES ANDA SENDIRI KE LAMAN INI. HAWAYA MENYEDIAKAN LAMAN "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEPERTI YANG TERSEDIA". OLEH ITU ANDA MENGGUNAKAN LAMAN ITU ATAS RISIKO ANDA SENDIRI. KECUALI SEJAUH YANG DIKEHENDAKI OLEH UNDANG-UNDANG, HAWAYA (1) MENAFIKAN SECARA JELAS SEMUA TUNTUTAN, PERWAKILAN (SEBELUM KONTRAK ATAU SEBALIKNYA), PERWAKILAN, WARANTI DAN/ATAU MANA-MANA ​​JENIS, TERSURAT ATAU TERSIRAT, TANPA BILANGAN TERMASUK , KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, TANPA PELANGGARAN, KESESUAIAN, KESELAMATAN DAN / ATAU KEPUTUSAN; (2) TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG JANGKITAN ATAU PENCEMARAN SISTEM ANDA YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN LAMAN INI ATAU MANA-MANA ​​LAMAN WEB YANG BERSAMBUNG DAN TIDAK MENJAMIN BAHAWA LAMAN ITU, PELAYANAN (S) YANG MENYEDIAKAN LAMAN INI. MANA-MANA ​​LAMAN WEB YANG BERSAMBUNG ADALAH BEBAS DARIPADA VIRUS, KUDA TROJAGE, CACING, BOM PERISIAN ATAU UNSUR ATAU PROSES SERUPA ATAU KOMPONEN BERBAHAYA YANG LAIN; (3) TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG GANGGUAN, KELEWATAN, KETIDAKTEPATAN, KESILAPAN ATAU PENINGKATAN YANG TIMBUL DARIPADA PENGGUNAAN LAMAN INI ATAU MANA-MANA ​​LAMAN WEB YANG BERKAITAN ATAU BERKENAAN DENGAN BAHAN-BAHAN, DAN (III) TIDAK MENJAMIN BAHAWA MANA-MANA ​​LAMAN INI, , SEBARANG BAHAN, KANDUNGAN PIHAK KETIGA, BARANGAN DAN PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN AKAN TIDAK TERGANGGU ATAU BEBAS KESILAPAN.

SEJAUH YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, HWAYA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG TUNTUTAN YANG TIMBUL ATAU BERKAITAN DENGAN LAMAN ATAU TERMA PENGGUNAAN INI, UNTUK (I) SEBARANG KEHILANGAN TIDAK LANGSUNG ATAU AKIBAT; (II) KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU PENDAPATAN ATAU SIMPANAN ATAU KERUGIAN EKONOMI LAIN; (III) SEBARANG KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN ATAU KEROSAKAN SECARA SAMPINGAN, LANGSUNG, TEladan ATAU KHAS; (IV) KEROSAKAN DATA; (V) KEHILANGAN KEUNTUNGAN, PERNIAGAAN, MUHIBAH ATAU REPUTASI; (VI) KEHILANGAN MASA PERIBADI ATAU PENGURUSAN, WALAUPUN DIMAKLUMKAN TENTANG KEMUNGKINAN KERUGIAN ATAU KEROSAKAN TERSEBUT TELAH DIRAMALKAN. WALAUPUN YANG TERSEBUT DI ATAS, TANGGUNGJAWAB HAWAYA KEPADA ANDA TIDAK AKAN AKAN MEMPUNYAI SEBARANG KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN (SAMA ADA DALAM KONTRAK, TORT, MELANGGAR KEWAJIPAN UNDANG-UNDANG ATAU LAIN-LAIN) MELEBIHI JUMLAH $100. TIADA APA-APA DALAM TERMA PENGGUNAAN INI, NAMUN, MENGECUALIKAN SEBARANG LIABILITI BAGI PENIPUAN, PENIPUHAN PENYATA ATAU SEBARANG KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN LAIN YANG TIDAK BOLEH DIKECUALIKAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG NEGERI TEXAS.

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, anda bersetuju untuk membawa sebarang tuntutan atau sebab tindakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan akses atau penggunaan laman web ini dalam tempoh dua (2) tahun dari tarikh tuntutan atau tindakan tersebut telah berlaku atau telah terkumpul. ; jika tidak, tuntutan atau sebab tindakan sedemikian akan ditinggalkan tanpa boleh ditarik balik.

Hak dan kewajipan anda dan hak Hawaya di bawah syarat penggunaan ini tertakluk kepada undang-undang dan prosedur undang-undang yang terpakai, dan tiada dalam syarat penggunaan ini mengehadkan hak Hawaya untuk mematuhi penguatkuasaan undang-undang, atau permintaan atau keperluan kerajaan atau undang-undang lain yang berkaitan dengan penggunaan anda Tapak ini atau maklumat yang diberikan atau dikumpul oleh kami berkaitan dengan penggunaan tersebut.

7. Pengantaraan, timbang tara, penepian tindakan kelas dan penepian juri.

7.1 Pengguna yang berpangkalan di Kawasan Ekonomi Eropah, Switzerland dan United Kingdom

Platform penyelesaian pertikaian dalam talian Suruhanjaya Eropah boleh didapati di http://ec.europa.eu/odr. Hawaya tidak mengambil bahagian dalam prosiding penyelesaian pertikaian di hadapan entiti timbang tara pengguna untuk pengguna yang tinggal di Kawasan Ekonomi Eropah atau di Switzerland atau United Kingdom.

 

7.2 Semua pengguna lain yang tidak tinggal di Kawasan Ekonomi Eropah atau di Switzerland atau United Kingdom, setakat ini tidak dilarang oleh undang-undang yaUndang-undang yang terpakai dan bidang kuasa yang berwibawang terpakai:

  1. Cara eksklusif untuk menyelesaikan apa-apa pertikaian atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini (termasuk apa-apa dakwaan kemungkirannya) atau Perkhidmatan hendaklah TIMBANG TARA MENGIKAT yang ditadbir oleh JAMS di bawah Peraturan dan Prosedur Timbangtara Diperkemas JAMS, kecuali seperti yang diubah suai oleh Prosedur Timbang Tara kami (lihat di bawah). Satu-satunya pengecualian kepada eksklusiviti timbang tara ialah mana-mana pihak mempunyai hak untuk membawa tindakan individu terhadap yang lain di mahkamah tuntutan kecil yang berwibawa atau, jika ia difailkan dalam timbang tara. , pihak yang membela boleh meminta pertikaian itu diuruskan. di mahkamah tuntutan kecil jika tuntutan parti itu termasuk dalam bidang kuasa mahkamah tuntutan kecil. Jika pihak pembela meminta untuk pergi ke mahkamah tuntutan kecil sebelum penimbang tara dilantik, timbang tara ditutup secara pentadbiran, dan jika diminta selepas penimbang tara dilantik, penimbang tara menentukan sama ada pertikaian itu perlu diselesaikan. diputuskan dalam timbang tara atau sama ada timbang tara hendaklah ditutup secara pentadbiran dan diputuskan oleh mahkamah tuntutan kecil. Sama ada anda memilih mahkamah timbang tara atau mahkamah tuntutan kecil, anda tidak boleh dalam apa-apa cara pun memulakan atau mengekalkan tindakan kelas, timbang tara kelas atau tindakan perwakilan atau prosiding lain terhadap Syarikat.
  2. Dengan menggunakan Laman ini dalam apa jua cara, anda bersetuju dengan perjanjian timbang tara di atas. Dengan berbuat demikian, ANDA MENGEPISKAN HAK ANDA UNTUK KE MAHKAMAH untuk menegaskan atau mempertahankan sebarang tuntutan antara anda dan Syarikat (kecuali perkara yang boleh dibawa ke mahkamah tuntutan kecil). ANDA JUGA MENGEPISKAN HAK ANDA UNTUK MENYERTAI TINDAKAN KELAS ATAU PROSIDING KELAS LAIN. Hak anda akan ditentukan oleh TIMBANG TARA NEUTRAL, BUKAN HAKIM ATAU JURI, dan penimbang tara akan memutuskan semua soalan mengenai kebolehtimbangtaraan pertikaian. Anda mempunyai hak untuk mendengar perbicaraan yang adil di hadapan penimbang tara. Penimbang tara boleh memberikan sebarang remedi yang boleh dilakukan oleh mahkamah, tetapi anda harus ambil perhatian bahawa prosiding timbang tara biasanya lebih mudah dan lebih kemas daripada tindakan undang-undang dan prosiding mahkamah lain. Keputusan penimbang tara adalah mengikat di mahkamah dan hanya boleh dibatalkan oleh mahkamah atas sebab yang sangat terhad. Untuk butiran lanjut tentang proses timbang tara, lihat prosedur timbang tara kami.
  3. Sebarang prosiding untuk menguatkuasakan perjanjian timbang tara ini, termasuk apa-apa prosiding untuk mengesahkan, mengubah suai atau mengetepikan award timbang tara, boleh dibawa ke mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa kompeten. Sekiranya perjanjian timbang tara ini, atas apa-apa sebab, didapati tidak boleh dikuatkuasakan, sebarang litigasi terhadap Hawaya (kecuali tuntutan mahkamah kecil) hanya boleh dibawa di negeri persekutuan atau d yang terletak di Dallas County, Texas. Anda dengan ini bersetuju secara tidak boleh ditarik balik kepada bidang kuasa mahkamah ini untuk tujuan tersebut.

8. Undang-undang yang terpakai dan bidang kuasa yang berwibawa

8.1 Pengguna yang tinggal di Kawasan Ekonomi Eropah atau di Switzerland atau United Kingdom

Sebarang pertikaian antara anda dan Hawaya mengenai tapak ini dan/atau syarat penggunaan ini akan dikawal oleh undang-undang tempatan yang terpakai di negeri tempat anda tinggal ("bidang kuasa tempatan anda"). Mahkamah bidang kuasa tempatan anda akan mempunyai bidang kuasa eksklusif ke atas subjek yang disebutkan di atas.

8.2 Semua pengguna lain yang tidak tinggal di luar Kawasan Ekonomi Eropah atau Switzerland atau United Kingdom:

Kecuali jika perjanjian timbang tara kami dilarang oleh undang-undang, undang-undang Texas, Amerika Syarikat, tidak termasuk peraturan percanggahan undang-undang Texas, akan digunakan untuk sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan tapak ini dan/atau syarat penggunaan ini. Walau apa pun perkara di atas, perjanjian timbang tara yang dirujuk dalam Perkara 7 di atas adalah dikawal oleh Undang-undang Persekutuan mengenai Timbang Tara. Untuk mengelakkan keraguan, pilihan undang-undang yang terpakai di Texas tidak akan menggantikan mana-mana undang-undang perlindungan pengguna mandatori dalam bidang kuasa tersebut.

9. Am

Perjanjian ini digubal dalam bahasa Inggeris. Setakat yang dibenarkan oleh bidang kuasa tempatan anda, versi bahasa Inggeris Perjanjian ini akan mengatasi mana-mana versi bahasa tempatan yang lain.

Syarat penggunaan ini membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan Hawaya mengenai penggunaan tapak. Jika mana-mana terma terma penggunaan ini didapati tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten, terma tersebut akan diputuskan daripada syarat penggunaan ini. Tiada kegagalan atau kelewatan oleh Hawaya dalam melaksanakan atau menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan Syarat Perkhidmatan ini boleh menjadi penepian hak atau peruntukan itu. Hak dan remedi Hawaya di bawah ini adalah terkumpul dan tidak eksklusif.

Syarat penggunaan ini adalah mengikat dan akan terpakai untuk manfaat kedua-dua pihak dan pengganti mereka, waris, wasi, pentadbir, wakil peribadi dan penerima serah hak masing-masing. Anda tidak boleh menyerahkan Syarat Perkhidmatan ini tanpa kebenaran bertulis Hawaya terlebih dahulu. Tiada pihak ketiga akan mempunyai apa-apa hak di bawah ini. Terma penggunaan ini tidak boleh diubah kecuali dengan terma penggunaan yang disemak yang disiarkan oleh Hawaya di laman web ini. Syarat penggunaan yang disemak akan berkuat kuasa pada tarikh ia disiarkan di tapak.

Syarat Penggunaan ini membentuk keseluruhan perjanjian antara Hawaya dan anda yang berkaitan dengan perkara di sini dan menggantikan semua perjanjian dan perjanjian terdahulu yang berkaitan dengannya.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai syarat penggunaan ini, sila hubungi:

HAWAYA

c / o Undang-undang Kumpulan Padanan

8750 N. lebuh raya tengah,

Pejabat 1400 Dallas, Texas 75231

Perhatian: penasihat am

Laman web ini disunting oleh:

Harmonika IT, Inc.

sebuah syarikat Delaware

8750 Lebuhraya Pusat, suite 1400

Dallas, Texas 75231, Amerika Syarikat

Hos tapak ialah: Agensi Digital Reflections

 

© 2020 Harmonica IT, Inc. Hak cipta terpelihara.